Categorieën
Hier vindt u onze algemene voorwaarden, u kunt deze hier lezen, opslaan en uitprinten.

Download algemene voorwaarden


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Babyproductengroothandel
Identiteit van de ondernemer
Bedrijf: Aktie-Shop B.V., handelsnaam: Babyproductengroothandel.nl
Vestigingsadres; Leeuwenhoekstraat 18, 2652XL Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: +31 (0)6 44384452 maandag t/m Vrijdag van 09:00 - 17:00 uur bereikbaar E-mailadres: info@babyproductengroothandel.nl
KvK-nummer: 65695674
Btw-identificatienummer: NL141569931B04
Babyproductengroothandel ingeschreven in het handelsregister onder nummer kantoorhoudende te Kantooradres:
Magazijn: Leeuwenhoekstraat 18, 2652XL, Berkel en Rodenrijs
Artikel 1: Begripsbepaling
1. Onder babyproductengroothandel wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Babyproductengroothandel.nl
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.
Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen babyproductengroothandel en haar kopers. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door babyproductengroothandel uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en babyproductengroothandel
Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij babyproductengroothandel
Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij babyproductengroothandel binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door babyproductengroothandel aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.
Babyproductengroothandel mag altijd zonder opgave van redenen een klant weigeren, niet accepteren.
Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door babyproductengroothandel geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is babyproductengroothandel gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.
page1image22368 page1image22528 page1image22688 page1image22848 page1image23008 page1image23168
Artikel 6: Betaling
page2image928
1. Alle betalingen worden door koper onmiddellijk voldaan per ideal of ander elektronisch betaalmiddel. Uiterste betalingstermijn 7 dagen.
2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald , is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen
van babyproductengroothandel op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan babyproductengroothandel een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke babyproductengroothandel krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
6. Babyproductengroothandel is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van babyproductengroothandel zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is babyproductengroothandel gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.
Sinds 1-01-2010 factureren wij uitsluitend electronisch, de factuur wordt verzonden in PDF
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door babyproductengroothandel aan koper geleverde producten blijft bij babyproductengroothandel zolang koper de vorderingen van babyproductengroothandel ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van babyproductengroothandel wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Babyproductengroothandel is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.
2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door babyproductengroothandel geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van babyproductengroothandel een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door babyproductengroothandel aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van babyproductengroothandel, uit welken hoofde dan ook.
Artikel 8: Levering door Babyproductengroothandel , levertijd, risico
1. De bestellingen zullen door babyproductengroothandel, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Babyproductengroothandel heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door
babyproductengroothandel worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door babyproductengroothandel gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen
page2image32048als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen babyproductengroothandel en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient babyproductengroothandel, (met inachtneming van een redelijke termijn), in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Babyproductengroothandel een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.
3. Babyproductengroothandel is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet kunnen worden afgeleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.
Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier
1. Babyproductengroothandel is bevoegd om gebruik te maken van door babyproductengroothandel aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal babyproductengroothandel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De derde-toeleverancier levert de via babyproductengroothandel te betalen producten rechtstreeks aan koper. In alle gevallen kan koper rechtstreeks bij babyproductengroothandel de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling aan babyproductengroothandel plaatsvinden, tenzij met derde-toeleverancier anders overeen gekomen is, dan worden producten rechtstreeks aan derde-toeleverancier betaald.
3. Babyproductengroothandel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Babyproductengroothandel zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.
Artikel 10: Reclames op door babyproductengroothandel geleverde producten
1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door babyproductengroothandel geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij babyproductengroothandel te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door babyproductengroothandel geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door babyproductengroothandel slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van babyproductengroothandel zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
4. Terugzending (retourneren) van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van babyproductengroothandel
5. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van babyproductengroothandel . Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele (fabrieks)verpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.
Samengevat:
Babyproductengroothandel neemt uitsluitend retouren aan in de volgende gevallen:
1.Product voldoet na beproeving niet aan de gestelde eisen, dit dient binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te zijn door de opdrachtgever. Na deze periode kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt.
2.Er is een onjuist product of onjuist aantal afgeleverd. Dit dient binnen 24 uur schriftelijk te worden doorgeven aan Babyproductengroothandel. De bewijslast ligt bij de opdrachtgever.
Onder onjuist wordt verstaan een aflevering die afwijkt van de schriftelijk aangevraagde order door de opdrachtgever, welke schriftelijk bevestigd dient te zijn door Babyproductengroothandel
In alle overige gevallen worden geen retouren geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.
page3image31976 page3image32136
Artikel 11: Overmacht
1. Babyproductengroothandel is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien babyproductengroothandel door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij babyproductengroothandel ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft babyproductengroothandel het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn - 3 maanden- uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Artikel 12: Ontbinding
1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is babyproductengroothandel gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan babyproductengroothandel toekomende rechten.
2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door babyproductengroothandel nog niet is uitgevoerd. Bedragen die babyproductengroothandel voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Alle vorderingen van babyproductengroothandel zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Babyproductengroothandel heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Babyproductengroothandel aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid
van babyproductengroothandel.
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van babyproductengroothandel voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper babyproductengroothandel tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Artikel 14: Overige verplichtingen van koper
1. Koper is verplicht babyproductengroothandel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.
Artikel 15: Wijzigingen
page4image29568 page4image29728 page4image29888 page4image30048 page4image30208
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door babyproductengroothandel worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomsten tussen babyproductengroothandel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen babyproductengroothandel en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van babyproductengroothandel of, zulks ter keuze van babyproductengroothandel, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.
Arttikel 17: Copyright webwinkel
1. Op alle foto's, afbeeldingen, teksten etc. bestaat copyright.
Niets van dit alles mag zonder schriftelijke vooraf toestemming van babyproductengroothandel worden overgenomen voor eigen gebruik.
Overnemen van afbeeldingen en foto's, deze kunnen na schriftelijke toestemming worden gebruikt. Het is nimmer toegestaan om teksten van producten en overige van de webwinkel over te nemen, hiervoor wordt nooit toestemming verleend.
Artikel 18: Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedures en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedures.
2. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot  Stichting WebwinkelKeur  (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschilonline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze  geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument  betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/ODR).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Aanmelden nieuwsbrief
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.